കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

0
  • കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം. രമേഷ് പിഷാരടി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച പഞ്ചവർണതത്തയുടെ വിജയമധുരം തൃശൂർ ബാലഭവനിൽ നടത്തിയ അവധിക്കാല ക്യാമ്പിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ജയറാം പങ്കുവെച്ചു

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനം നിറച്ച് പഞ്ചവർണതത്തയുമായി അവരുടെ ഇടയിൽ ജയറാം.

Share.

Comments are closed.